เครือข่ายการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 11 จังหวัดภาคใต้ เป็นองค์กรเครือข่ายด้านวิชาการและการบำบัดรักษายาเสพติดที่เป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านการบำบัดรักษายาเสพติดที่เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการบำบัดรักษายาเสพติดให้กับสถานบำบัดในเครือข่าย มีข้อมูลด้านการบำบัดรักษายาเสพติดที่มีคุณภาพ

What's New

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติด ด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ( Cognitive Behavioral therapy ) รุ่นที่ ๓

@December,24 2015 13.57

ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติด ด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ( Cognitive Behavioral therapy ) รุ่นที่ ๒

@December,24 2015 13.52

ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเค พาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติด ด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ( Cognitive Behavioral therapy ) รุ่นที่ ๑

@December,24 2015 13.49

ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการการบำบัดรักษายาเสพติดอย่างมีคุณภาพ

@August,20 2015 13.26
โครงการการบำบัดรักษายาเสพติดอย่างมีคุณภาพ ระหว้างวันที่ ๒๕ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง

MT แยก 2 แก้ 2

@June,22 2015 09.18

คู่มือ MT

@June,22 2015 09.01
  • องค์ความรู้

    คลิกที่นี่ เพื่อดูองค์ความรู้ขององค์กร

  • โครงการสร้างฐานข้อมูล

    คลิกที่นี่ โครงการสร้างฐานข้อมูลรายงาน

  • เกี่ยวกับเครือข่าย

    คลิกที่นี่ เพื่อดูเกี่ยวกับเครือข่ายการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 10 จังหวัดภาคใต้