องค์ความรู้

 1. ระบบการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของประเทศไทย

  เปิดอ่าน : [732 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 2. ไอซ์ : หายนะประเทศไทยต้องเอาชนะ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ไอซ์" (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด กรณี ไอซ์

  เปิดอ่าน : [481 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 3. แผ่นพับ-ยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคม

  เปิดอ่าน : [2664 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 4. การดูแลตนให้พ้นจากพิษสุรา

  เปิดอ่าน : [448 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 5. 14 ความเข้าใจผิดเรื่องติดยา ฉบับผู้ปฏิบัติงาน

  เปิดอ่าน : [182 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 6. ธรรมชาติของผู้ติดยาเสพติด

  เปิดอ่าน : [232 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 7. เส้นทางการติดยาเสพติด

  เปิดอ่าน : [331 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 8. รู้จักโรคสมองติดยา

  เปิดอ่าน : [508 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 9. แผนผังกระบวนการตาม พรบ.ฟื้นฟูฯ พ.ศ.2545

  เปิดอ่าน : [782 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 10. พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545

  เปิดอ่าน : [669 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 11. บทคัดย่อ ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนของครอบครัว และการกำกับตนเองเพื่อการเลิกยาเสพติดของผู้ป่วยยาเสพติด: กรณีศึกษาในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคใต้

  เปิดอ่าน : [200 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 12. บทคัดย่อ การสนับสนุนของพยาบาลและการปฏิบัติของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด

  เปิดอ่าน : [287 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 13. บทคัดย่อ ความสามารถในการจัดการอาการอยากยาในขณะบำบัดรักษาของผู้ป่วยยาเสพติด ในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดในเขตภาคใต้

  เปิดอ่าน : [193 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 14. บทคัดย่อ ความพร้อมของครอบครัวกับการป้องกันการเสพยาเสพติดซ้ำในผู้ป่วยยาเสพติด หลังการบำบัดรักษาในสถานบำบัดรักษายาเสพติด

  เปิดอ่าน : [262 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 15. ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเสพยาเสพติดซ้ำของผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษารูปแบบจิต สังคมบำบัด แบบผู้ป่วยนอก ในสถานพยาบาล 11 จังหวัดภาคใต้

  เปิดอ่าน : [1241 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [1 ครั้ง]

 16. การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดขณะบำบัดรักษา ในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา

  เปิดอ่าน : [1158 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 17. พัฒนารูปแบบการบำบัดบุหรี่ในชุมชน

  เปิดอ่าน : [966 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 18. การศึกษาผลการพัฒนาระบบงานบำบัดฟื้นฟูผู้ติด ผู้เสพยาเสพติด คลินิกยาเสพติดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

  เปิดอ่าน : [1314 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 19. คุณภาพของการบำบัดยาเสพติดแบบจิตสังคมบำบัด

  เปิดอ่าน : [1051 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 20. การกำกับตนเอง และการสนับสนุนทางสังคมเพื่อการเลิกยาเสพติดของผู้ป่วยยาเสพติด

  เปิดอ่าน : [1097 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 21. เรื่องเล่าที่ประทับใจ: “ ธารน้ำใจให้ ชายดำ ชนะยาเสพติด”

  เปิดอ่าน : [1076 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 22. โครงการสร้างคนดี ศรีนาโยง

  เปิดอ่าน : [852 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 23. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดสร้างความเข้มแข็งสานใยรักทักษะปัญญาสังคม

  เปิดอ่าน : [1090 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 24. โครงการ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด

  เปิดอ่าน : [1641 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]