องค์ความรู้

 1. ระบบการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของประเทศไทย

  เปิดอ่าน : [556 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 2. ไอซ์ : หายนะประเทศไทยต้องเอาชนะ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ไอซ์" (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด กรณี ไอซ์

  เปิดอ่าน : [322 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 3. แผ่นพับ-ยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคม

  เปิดอ่าน : [1796 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 4. การดูแลตนให้พ้นจากพิษสุรา

  เปิดอ่าน : [305 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 5. 14 ความเข้าใจผิดเรื่องติดยา ฉบับผู้ปฏิบัติงาน

  เปิดอ่าน : [111 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 6. ธรรมชาติของผู้ติดยาเสพติด

  เปิดอ่าน : [117 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 7. เส้นทางการติดยาเสพติด

  เปิดอ่าน : [183 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 8. รู้จักโรคสมองติดยา

  เปิดอ่าน : [327 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 9. แผนผังกระบวนการตาม พรบ.ฟื้นฟูฯ พ.ศ.2545

  เปิดอ่าน : [434 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 10. พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545

  เปิดอ่าน : [325 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 11. บทคัดย่อ ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนของครอบครัว และการกำกับตนเองเพื่อการเลิกยาเสพติดของผู้ป่วยยาเสพติด: กรณีศึกษาในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคใต้

  เปิดอ่าน : [153 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 12. บทคัดย่อ การสนับสนุนของพยาบาลและการปฏิบัติของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด

  เปิดอ่าน : [238 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 13. บทคัดย่อ ความสามารถในการจัดการอาการอยากยาในขณะบำบัดรักษาของผู้ป่วยยาเสพติด ในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดในเขตภาคใต้

  เปิดอ่าน : [152 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 14. บทคัดย่อ ความพร้อมของครอบครัวกับการป้องกันการเสพยาเสพติดซ้ำในผู้ป่วยยาเสพติด หลังการบำบัดรักษาในสถานบำบัดรักษายาเสพติด

  เปิดอ่าน : [218 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 15. ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเสพยาเสพติดซ้ำของผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษารูปแบบจิต สังคมบำบัด แบบผู้ป่วยนอก ในสถานพยาบาล 11 จังหวัดภาคใต้

  เปิดอ่าน : [1159 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [1 ครั้ง]

 16. การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดขณะบำบัดรักษา ในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา

  เปิดอ่าน : [1085 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 17. พัฒนารูปแบบการบำบัดบุหรี่ในชุมชน

  เปิดอ่าน : [909 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 18. การศึกษาผลการพัฒนาระบบงานบำบัดฟื้นฟูผู้ติด ผู้เสพยาเสพติด คลินิกยาเสพติดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

  เปิดอ่าน : [1223 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 19. คุณภาพของการบำบัดยาเสพติดแบบจิตสังคมบำบัด

  เปิดอ่าน : [978 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 20. การกำกับตนเอง และการสนับสนุนทางสังคมเพื่อการเลิกยาเสพติดของผู้ป่วยยาเสพติด

  เปิดอ่าน : [995 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 21. เรื่องเล่าที่ประทับใจ: “ ธารน้ำใจให้ ชายดำ ชนะยาเสพติด”

  เปิดอ่าน : [1000 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 22. โครงการสร้างคนดี ศรีนาโยง

  เปิดอ่าน : [791 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 23. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดสร้างความเข้มแข็งสานใยรักทักษะปัญญาสังคม

  เปิดอ่าน : [956 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 24. โครงการ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด

  เปิดอ่าน : [1354 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]