องค์ความรู้

 1. MT แยก 2 แก้ 2

  เปิดอ่าน : [48 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 2. คู่มือ MT

  เปิดอ่าน : [124 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 3. ระบบการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของประเทศไทย

  เปิดอ่าน : [1060 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 4. ไอซ์ : หายนะประเทศไทยต้องเอาชนะ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ไอซ์" (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด กรณี ไอซ์

  เปิดอ่าน : [788 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 5. แผ่นพับ-ยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคม

  เปิดอ่าน : [5084 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 6. การดูแลตนให้พ้นจากพิษสุรา

  เปิดอ่าน : [737 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 7. 14 ความเข้าใจผิดเรื่องติดยา ฉบับผู้ปฏิบัติงาน

  เปิดอ่าน : [409 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 8. ธรรมชาติของผู้ติดยาเสพติด

  เปิดอ่าน : [433 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 9. เส้นทางการติดยาเสพติด

  เปิดอ่าน : [671 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 10. รู้จักโรคสมองติดยา

  เปิดอ่าน : [763 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 11. แผนผังกระบวนการตาม พรบ.ฟื้นฟูฯ พ.ศ.2545

  เปิดอ่าน : [1298 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 12. พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545

  เปิดอ่าน : [5369 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 13. บทคัดย่อ ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนของครอบครัว และการกำกับตนเองเพื่อการเลิกยาเสพติดของผู้ป่วยยาเสพติด: กรณีศึกษาในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคใต้

  เปิดอ่าน : [294 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 14. บทคัดย่อ การสนับสนุนของพยาบาลและการปฏิบัติของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด

  เปิดอ่าน : [369 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 15. บทคัดย่อ ความสามารถในการจัดการอาการอยากยาในขณะบำบัดรักษาของผู้ป่วยยาเสพติด ในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดในเขตภาคใต้

  เปิดอ่าน : [263 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 16. บทคัดย่อ ความพร้อมของครอบครัวกับการป้องกันการเสพยาเสพติดซ้ำในผู้ป่วยยาเสพติด หลังการบำบัดรักษาในสถานบำบัดรักษายาเสพติด

  เปิดอ่าน : [403 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 17. ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเสพยาเสพติดซ้ำของผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษารูปแบบจิต สังคมบำบัด แบบผู้ป่วยนอก ในสถานพยาบาล 11 จังหวัดภาคใต้

  เปิดอ่าน : [1416 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [1 ครั้ง]

 18. การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดขณะบำบัดรักษา ในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา

  เปิดอ่าน : [1352 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 19. พัฒนารูปแบบการบำบัดบุหรี่ในชุมชน

  เปิดอ่าน : [1054 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 20. การศึกษาผลการพัฒนาระบบงานบำบัดฟื้นฟูผู้ติด ผู้เสพยาเสพติด คลินิกยาเสพติดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

  เปิดอ่าน : [1508 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 21. คุณภาพของการบำบัดยาเสพติดแบบจิตสังคมบำบัด

  เปิดอ่าน : [1172 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 22. การกำกับตนเอง และการสนับสนุนทางสังคมเพื่อการเลิกยาเสพติดของผู้ป่วยยาเสพติด

  เปิดอ่าน : [1319 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 23. เรื่องเล่าที่ประทับใจ: “ ธารน้ำใจให้ ชายดำ ชนะยาเสพติด”

  เปิดอ่าน : [1309 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 24. โครงการสร้างคนดี ศรีนาโยง

  เปิดอ่าน : [914 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 25. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดสร้างความเข้มแข็งสานใยรักทักษะปัญญาสังคม

  เปิดอ่าน : [1307 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]

 26. โครงการ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด

  เปิดอ่าน : [2422 ครั้ง] Download : [0 ครั้ง] Recommend : [0 ครั้ง]